Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Lente in je Leven en hebben betrekking op alle werkzaamheden, zijnde coaching, workshops en trainingen.

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Coach: Heleen van Lente (Lente in je Leven), officieel erkend trainer Hormoonfactor, Vernieuwend coach en Zacht werken coach, handelend als zelfstandig gevestigd coach.
1.2  Coachee: de persoon die door Lente in je Leven wordt begeleid en/of advies aan gegeven wordt.
1.3  Overeenkomst: elke afspraak tussen coach en coachee tot het verlenen van diensten ten behoeve van coachee.
1.4  Coachtraject: Elke vorm van begeleiding, ondersteuning en coaching gedurende een vooraf overeengekomen periode.

2. Algemeen

Lente in je Leven geeft online, telefonisch of wandelend advies aan coachee. De locatie voor een ontmoeting wordt door Lente in je Leven bepaald. De gebruikelijke locaties voor de buiten coachgesprekken zijn terug te vinden op de website van Lente in je Leven. In overleg kan, in verband met een lange reistijd van coachee, een centraal gelegen locatie worden overeengekomen.

3. Aanvang van de overeenkomst:

3.1  Een overeenkomst is het aangaan van een vooraf besproken coachtraject. Een verzoek tot contact wordt in behandeling genomen na aanmelding via de website, per mail en/of telefonisch verzoek.
3.2  Voorafgaand aan een coachtraject vindt er een telefonische intake plaats. De telefonische intake is gratis. Tijdens de intake wordt alle relevante informatie gegeven die van belang is voor coachee: inhoud van het coachtraject, duur van het coachtraject en prijs van het coachtraject.
3.3  Coachee ontvangt na het intakegesprek per mail de gemaakte afspraken en de algemene voorwaarden.
3.4  Het coachtraject gaat van start zodra de gemaakte afspraken per mail akkoord zijn bevonden door coachee. Hiermee verklaart coachee tevens dat hij of zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Lente in je Leven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij hanteert zij de volgende 4 kernwaarden als uitgangspunt:

 1. Respect
  • Zij benadert en behandeld ieder mens als gelijkwaardig.
  • Zij laat coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aante brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden prioriteiten en levensovertuiging.
  • Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van coachee.
  • Zij gaat gedurende een coachtraject geen seksuele of andere intieme relatie aan met coachee.
 2. Integriteit
  • Zij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk en brengt coachee nooit in verlegenheid.
  • Zij is eerlijk en oprecht.
  • Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over coachee en gegevens worden nooit zonder toestemming van coachee aan derden verstrekt.
 3. Verantwoordelijkheid
  • Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt.
  • Zij werkt waar nodig samen met andere professionals, bijvoorbeeld een arts, specialist of therapeut.
 4. Professionaliteit
  • Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
  • Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
  • Zij heeft ervoor gezorgd dat eventuele schade waar zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt is, door bijvoorbeeld aan gesloten te zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie en goede algemene voorwaarden.

5. Betaling

5.1  Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige factuurbedrag door coachee aan Lente in je Leven per bank te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na start van het coachtraject.
5.2  Indien de factuur na 14 dagen niet is voldaan, volgt een herinneringsfactuur. De kosten van deze herinneringsfactuur, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan coachee.
5.3  Indien de factuur na 60 dagen niet is voldaan, is Lente in je Leven gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarders en/of advocaten) komen ten laste van coachee.
5.4  Bij in gebreke blijven van betaling, is Lente in je Leven gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten.
5.5  Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de coachee, vindt geen restitutie plaats van het betaalde factuurbedrag, tenzij anders wordt overeengekomen.

6. Intellectueel eigendom

6.1  Lente in je Leven behoudt ten alle tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog veranderingen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van coachee.
6.2  Alle in vorige bepaling genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Lente in je Leven noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en verspreidt, uitgezonderd inwonende partners en kinderen voor privégebruik ter bevordering van de gezondheid.

7. Aansprakelijkheid

7.1  Een coachgesprek, traject, workshop of training is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor (acute) medische interventie.
7.2  Een coachgesprek, traject, workshop of training sluit geen enkel andere interventie of middel uit. Indien coachee wil stoppen met medicijnen of interventie van een andere (medische) discipline dan is dat iets tussen coachee en betreffende behandelaar van deze andere discipline
7.3  Lente in je Leven neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
7.4  Lente in je Leven doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines.
7.5  Lente in je Leven stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan (behandelend) artsen en of specialisten.
7.6  Het advies van Lente in je Leven is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen is.
7.7  Lente in je Leven is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en of verzwegen gezondheidsaspect.
7.8  De aansprakelijkheid van Lente in je Leven is begrensd tot alleen die schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de kant van Lente in je Leven en beperkt tot de factuurwaarde van het coachtraject.
7.9  Lente in je Leven is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
7.10  Coachee is ten alle tijde persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en voor wat hij of zij met de, tijdens het coachtraject, workshop of trainingen, gegeven adviezen of informatie doet.

8. Geheimhouding

Zowel Lente in je Leven als coachee zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9. Verhindering

10.1  Indien coachee verhinderd is op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn voor coachgesprek, dient hij of zij Lente in je Leven hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
10.2  Verplaatsen of annuleren van een coachgesprek kan tot 24 uur voor afgesproken tijdstip kosteloos worden gedaan. Indien coachee de afspraak binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip wil verplaatsen, annuleren of geen bericht geeft, is Lente in je Leven gerechtigd om het uurtarief, t.w.v. netto € 114,95 en/of gemaakte (reis)kosten voor de desbetreffende afspraak aan coachee in rekening te brengen.
10.3  Een inschrijving voor een workshop of training is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Lente in je Leven behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een geplande workshop of training te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort.
10.4  Bij verhindering of annuleren tot 5 dagen voor een workshop of training wordt het betaalde inschrijfgeld teruggestort. Bij verhindering of annuleren 4 dagen of minder voor een workshop of training wordt het inschrijfgeld niet teruggestort. Het is geen probleem als iemand anders ter vervanging deelneemt.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden

11.1  Lente in je Leven bezit ten alle tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
11.3  Indien coachee niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij of zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierbij geldt dat de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

11. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

12.1  Lente in je Leven heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
12.2  Lente in je Leven heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als dit in het belang is van de gezondheid van coachee.
12.3  Lente in je Leven heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als de situatie van coachee de grenzen van haar deskundigheid of de beperkingen van haar ervaring overschrijdt.

Voor bovengenoemde drie bepalingen geldt dat indien nakoming onmogelijk wordt de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.